Súhlas so spracovaním osobných údajov

Súhlas so spracovaním osobných údajov člena (rodič) OZ BKM Petržalka

 

Ja, dole podpísaný meno a priezvisko (rodič) …………………………………………….. ako člen OZ BKM Petržalka, týmto dávam OZ BKM Petržalka na základe § 13 ods. 1 písm. a) a § 14 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „nariadenie“) dobrovoľný súhlas na spracovanie mojich osobných údajov uvedených v prihláške za člena OZ BKM Petržalka – Five Stars za účelom:

  1. realizácie činnosti OZ BKM Petržalka v súlade s jeho stanovami a účelom, pre ktorý bolo založené a pre ktorý realizuje svoju činnosť,
  2. poskytovaním údajov štátnym orgánom, orgánom miestnej samosprávy a iných právnickým osobám, ktoré tieto údaje vyžadujú v súvislosti s činnosťou OZ BKM Petržalka a/alebo poskytovaním finančnej podpory jeho činnosti, a to len v nevyhnutnom rozsahu,
  3. zverejnenia môjho mena a priezviska, obce bydliska, rozsahu a popisu mojej činnosti pre OZ BKM Petržalka a v tej súvislosti aj mojej fotografie na web stránke OZ BKM Petržalka,
  4. zasielania informácií o činnosti združenia e-mailom, poštou alebo inou vhodnou formou.

Doba trvania súhlasu:

Súhlas so spracovaním osobných údajov udeľujem až do odvolania.

V zmysle § 14 ods. 3 zákona č. 18/2018 Z. z. som si vedomý, že mám právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa ma týkajú. Som si vedomý/á toho, že odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním, pričom pred poskytnutím súhlasu musím byť o tejto skutočnosti informovaný/á. Som oprávnený/á súhlas odvolať rovnakým spôsobom, akým bol súhlas udelený.

Povinné informovanie:

Spracúvanie osobných údajov sa riadi nariadením a zákonom SR č. 18/2018 Z.z. o ochrana osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len “zákon o ochrane osobných údajov”).

Som si vedomý/á svojich práv, ktoré sú uvedené v § 19 až § 30 zákona o ochrana osobných údajov a ktoré upravujú, resp. konkretizujú povinnosti prevádzkovateľa pri uplatňovaní práv dotknutých osôb.

Za podmienok stanovených v nariadení mám právo požadovať od správcu prístup k mojim osobným údajom, právo na opravu alebo vymazanie mojich osobných údajov, prípadne obmedzenie ich spracovania, právo namietať proti spracovaniu mojich osobných údajov, a ďalej právo na prenosnosť mojich osobných údajov.

Vyhlásenie dotknutej osoby:

Vyhlasujem a svojím vlastnoručným podpisom potvrdzujem, že som sa oboznámil/a so všetkými informáciami uvedenými v tomto dokumente, znením § 19 až § 30 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrana osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, uvedené informácie sú pre mňa zrozumiteľné a ich obsahu som porozumel/a.

Košík0
Žiadne produkty v košíku!
Pokračovať v nákupe
0